Cấu hình free SSL cho website với Let’s Encrypt (phần 4)

Phần này tiếp tục chủ đề cấu hình Let’s Encrypt với Nginx.

Bước 1: Cài đặt Certbot Nginx

Chạy câu lệnh sau để cài đặt với Ubuntu

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository universe
Read more