Cấu hình free SSL cho website với Let’s Encrypt (phần 4)

Phần này tiếp tục chủ đề cấu hình Let’s Encrypt với Nginx.

Bước 1: Cài đặt Certbot Nginx

Chạy câu lệnh sau để cài đặt với Ubuntu

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository universe
$ sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install certbot python-certbot-nginx 

Với Centos 7/RHEL:

sudo yum install -y epel-release
sudo yum install -y certbot python2-certbot-nginx

Để cài DNS Pluggin:

sudo yum install -y python2-certbot-dns-google

Bước 2: Khởi chạy certbot

Chạy câu lệnh sau để khởi chạy certbot (trên cả Ubuntu và Centos):

sudo certbot --nginx

Bước 3: Kiểm tra phần tự renewal

Chạy câu lệnh sau để kiểm tra

$ sudo certbot renew --dry-run
Loading...