Cấu hình free SSL cho website với Let’s Encrypt (phần 4)

Phần này tiếp tục chủ đề cấu hình Let’s Encrypt với Nginx.

Bước 1: Cài đặt Certbot Nginx

Chạy câu lệnh sau để cài đặt với Ubuntu

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install 
Read more

Cấu hình free SSL cho website với Let’s Encrypt (phần 3)

Phần này sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cài đặt Certbot để sử dụng free SSL cho website với Let’s Encrypt CA.

Các phần của loạt bài hướng dẫn này:

Read more

Cấu hình free SSL cho website với Let’s Encrypt (phần 1)

Bài này sẽ hướng dẫn bạn chuyển website của bạn từ http thành https với SSL 100% free từ Let’s Encrypt đồng thời tự động gia hạn định kỳ với Certbot.

Các phần của loạt … Read more